Bedrijfsinformatie voor overeenkomsten

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.horecatopshop.nl (hierna: “Website”) worden gesloten, is:

horecatopshop.nl  (“Horecatopshop”, “wij” of “ons”)

Brinzy B.V.

Annie M.G Schmidtweg 140

1321 NB Almere

Tel.: +31 (0) 20 241 40 01

E-Mail: info@horecaTopshop.nl

KvK nummer: 59018232

Btw-identificatienummer: NL853281920B01

 1. Toepasselijkheid
  Op alle door of namens Horecatopshop gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Horecatopshop gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Horecatopshop is overeengekomen. Horecatopshop wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Horecatopshop aan koper wordt bevestigd.

  2.      Aanbiedingen
  Alle door Horecatopshop gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Horecatopshop komt eerst tot stand nadat Horecatopshop zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Horecatopshop een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.
  Alle aanbiedingen van Horecatopshop geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Horecatopshop dan wel haar leveranciers strekt.
  Alle getoonde productinformatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. Druk- en zetfouten kunnen gelden voor offertes (papier en of e-mail) als mede op websites; www.horecatopshop.nl of leveranciers van Horecatopshop.

  3.      Conformiteit
  Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Horecatopshop ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

  4.      Prijzen
  Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Horecatopshop getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Horecatopshop bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.
  Laagste prijsgarantie is van toepassing als voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • Het product dient van officiële herkomst te zijn.
 • Alléén van toepassing op door Horecatopshop geselecteerde Nederlandse horeca groothandels (een buitenlandse firma met een .nl website valt dus niet onder de geselecteerde horeca groothandel).
 • Service en garantievoorwaarden dienen gelijk te zijn aan die van Horecatopshop
 • De prijs moet door ons controleerbaar zijn. De laatste prijscheck wordt gedaan door personeel van Horecatopshop
 • Het artikel moet duidelijk geprijsd zijn
 • Het artikel moet vanuit voorraad leverbaar zijn
 • Niet geldig op occasions, outlet modellen en pre-orders
 1. Bestellingen
  Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.horecatopshop.nl volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Horecatopshop en haar klanten, dan wel tussen Horecatopshop en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Horecatopshop gedane bestelling, is Horecatopshop nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Horecatopshop.

  6.      Wijzigingen
  Het annuleren van een met Horecatopshop gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Horecatopshop. De koper is gehouden aan voor alle voor Horecatopshop hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Horecatopshop te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Horecatopshop slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Horecatopshop.

  7.      Vrachttoeslag
  Op alle afleveringen van Horecatopshop geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Bestellingen boven € 100,00 excl. BTW zijn Franco huis. Met uitzondering van de eilanden. Indien u niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen € 7,95 excl. BTW. Voor leveringen naar het buitenland gelden afwijkende bedragen. Op alle aflevering van Horecatopshop die geleverd worden onder rembours geldt een toeslag van € 25,00

  8.      Risico overgang
  Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Horecatopshop geleverde goederen gaat over op de koper nadat Horecatopshop de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

  9.      Afname verplichting
  De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

  10.  Levertijden
  De door Horecatopshop opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Horecatopshop derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Horecatopshop haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Horecatopshop, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Horecatopshop, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Horecatopshop gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
  Het is Horecatopshop toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

  11.  Uitsluiting aansprakelijkheid
  Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Horecatopshop is Horecatopshop niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Horecatopshop is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Horecatopshop in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.
  Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

  12.  Betaling
  Betaling van het door Horecatopshop gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Tot € 2000,00 kan onder voorwaarden onder rembours worden geleverd. Zodra Horecatopshop heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Horecatopshop is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Horecatopshop verschuldigde dient plaats te vinden direct na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Horecatopshop steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt. Indien de koper een aanbetaling heeft gedaan op haar bestelling wordt de order uitgeleverd na de betaling van het volledig te betalen bedrag.

  13.  Uitsluiting verrekening
  Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Horecatopshop gesloten overeenkomst op te schorten.
  Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Horecatopshop voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.
  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.
  Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Horecatopshop is Horecatopshop bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Horecatopshop gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Horecatopshop, bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

  14.  Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
  De door Horecatopshop geleverde zaken blijven het eigendom van Horecatopshop tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Horecatopshop gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Horecatopshop verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Horecatopshop op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.
  Koper is verplicht de door Horecatopshop onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Horecatopshop af te geven. Koper verleent Horecatopshop reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Horecatopshop op volledige schadeloosstelling.
  Door Horecatopshop aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Horecatopshop vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.
  Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Horecatopshop zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Horecatopshop op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Horecatopshop geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Horecatopshop is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Horecatopshop daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.
  Indien derden enig recht op het door Horecatopshop onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Horecatopshop zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
  Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Horecatopshop daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar  met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Horecatopshop op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

  15. Garantie

Horecatopshop garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.

Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Horecatopshop toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

Door Horecatopshop worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Horecatopshop, vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Horecatopshop geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Horecatopshop is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

Koper vrijwaart Horecatopshop voor alle schade, welke voor Horecatopshop mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Horecatopshop aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.
Verkoper zal slechts garantie verlenen als de goederen zich binnen de landsgrenzen van Nederland en of België bevinden.
Op gebruikt apparatuur, onderdelen en plaatsingen wordt geen garantie gegeven.

Onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage zoals bv. thermokoppels, branders van doner en shoarma apparatuur, zeepslangen van doseerpompen, deurrubbers, verlichting en zwenkwielen zijn uitgesloten van enige garantie.

Garantie wordt pas verleend als de goederen volledig betaald zijn.

Garantie vervalt als er zonder toestemming van Horecatopshop door derde reparatiewerkzaamheden wordt verricht.

Garantie vervalt bij vervuiling, verkalking en vernieling.

Gasapparatuur en elektrisch apparatuur waaraan geen stekker is gemonteerd moet worden aangesloten door een erkend installatiebedrijf. Bij het claimen van garantie zal de installatie nota moeten worden overlegd.

Garantie vervalt als er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd. Zoals het reinigen van condensors en branders, vervangen van slijtage onderdelen zoals thermokoppels en zeepslangen.

Garantie is niet overdraagbaar.

Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie en het vervangen van een apparaat zal de garantietermijn niet verlengen.

Klein apparatuur (65x65x90cm) en of apparatuur onder de € 500,- moeten ter reparatie worden aangeboden.

Koel en vries apparatuur zijn af fabriek ingesteld. De parameters dienen bij ingebruikname door de klant zelf te worden ingesteld op locatie en behoefte zoals bv. temperatuur en ontdooicyclus.

16. Reclamaties
Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of uiterlijk binnen 2 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Horecatopshop te melden.
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Horecatopshop.
Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen altijd te vergezellen van de betrokken paklijst en door Horecatopshop geleverde retournummer
Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeert.
Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.
Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Horecatopshop worden geretourneerd.
In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Horecatopshop geleverde goederen, door Horecatopshop worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 7 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Horecatopshop behoren. In een dergelijk geval waarin Horecatopshop zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 35% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00

17. Ruilen en retourneren van producten

17.1 Ruilen van producten voor particuliere klanten

Producten die niet naar wens zijn, mankementen vertonen of niet aan de eisen voldoen kunnen worden geretourneerd (DIT GELDT NIET VOOR PRODUCTEN VOORZIEN VAN UW EIGEN LOGO). Voor een snelle en correcte afhandeling, dient u uw retour aan te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen met de reden van retournering naar onze klantenservice info@horecatopshop.nl . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op (normaliter binnen 24 uur). Ook is het van belang dat er een kopie factuur meegezonden wordt in de verpakking, zodat wij zien van wie de retournering afkomstig is.

Voorwaarden voor retourneren:

U heeft uiterlijk 14 dagen bedenktijd als particulier om een product aan te melden voor retournering.
Na aanmelding van retournering dient het product binnen 14 dagen daadwerkelijk worden verstuurd naar aangegeven retouradres.
Het product moet zo goed mogelijk in de originele verpakking en met voldoende beschermende materialen worden verpakt voordat het verzonden wordt.
Voordat een product geretourneerd wordt, dient u altijd contact op te nemen met Horecatopshop.
De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
Terugbetaaltermijn vanuit Horecatopshop is uiterlijk 14 dagen.

17.2 Retourneren van producten voor zakelijke klanten

Producten die niet naar wens zijn, mankementen vertonen of niet aan de eisen voldoen kunnen worden geretourneerd. Voor een snelle en correcte afhandeling, dient u uw retour aan te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen met de reden van retournering naar info@horecatopshop.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op (normaliter binnen 24 uur). Ook is het van belang dat er een kopie factuur meegezonden wordt in de verpakking, zodat wij zien van wie de retournering afkomstig is.

Voorwaarden voor retourneren:

Voor het retourneren van producten wordt 20% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht.
Het ongebruikte onbeschadigde artikel is compleet in onbeschadigde originele verpakking.
Het product moet zo goed mogelijk in de originele verpakking en met voldoende beschermende materialen worden verpakt voordat het verzonden wordt.
Voordat een product geretourneerd wordt, dient u altijd contact op te nemen met
Horecatopshop.
De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
Wij behouden het recht voor om het retour te nemen van producten te weigeren als niet aan de hierboven gestelde eisen is voldaan.

 18.  Bedenktijd en ontbinding
In het geval van Consumentenverkoop heeft de wederpartij gedurende 14 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, met uitzondering van maatwerk, producten die geen voorraadartikel en of Outlet artikelen zijn. In dat geval berekenen wij  35% annuleringskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt binnen 7 werkdagen na ontvangst van door Horecatopshop aangeleverde retournummer en voor eigen rekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, aan Horecatopshop retour te zenden. Indien het product gebruikt is vergoeden wij 65% van het oorspronkelijke aankoopbedrag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Horecatopshop zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.

19.  Storingen
Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. Wij streven ernaar de storing binnen 72 uur op te lossen.

20.  Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.
De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij.

21.  Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Horecatopshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Horecatopshop. Horecatopshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Horecatopshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Horecatopshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

22.  Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Horecatopshop zich de rechten en bevoegdheden voor die Horecatopshop toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Horecatopshop tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Horecatopshop, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Horecatopshop eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Horecatopshop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Horecatopshop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

23.  Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Horecatopshop, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Horecatopshop en een koper, waarop Horecatopshop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Offerte.
De door Horecatopshop gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Levering.
3.1.Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper.
3.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Horecatopshop en koper overeenkomen dat Horecatopshop voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper.
3.3. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.4. In geval van retouren worden aangebroken verpakkingen niet gecrediteerd.

4. Opslagkosten.
Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper.
Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Horecatopshop een model, monster of voorbeeld is vertoond of verstrekt, wordt het slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaak kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat ze worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
6.1. Horecatopshop heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
6.2. Onder omstandigheden die niet door Horecatopshop te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat de leveranciers van Horecatopshop niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
6.3. Horecatopshop is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
7.1. Na levering blijft Horecatopshop eigenaar van de geleverde zaken zolang de koper:
a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
7.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
7.3. Nadat Horecatopshop haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Horecatopshop toe de plaats te betreden waar deze zaken
zich bevinden.
7.4. Als Horecatopshop geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Horecatopshop verpanden.

8. Betaling.
8.1. Betaling dient plaats te vinden binnen de overeengekomen termijn met een maximum van 30 dagen. Bij het niet voldoen aan overeengekomen betalingstermijn zullen nieuwe orders en leveringen geblokkeerd worden tot betaling van vervallen facturen is voldaan.
8.2. Betaling geschiedt door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Horecatopshop of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL47 INGB 0008 1104 11 ten name van Horecatopshop Europe B.V.
8.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de koper verplicht op verzoek van Horecatopshop een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Horecatopshop heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen.
8.4. Het recht van koper om zijn vorderingen op Horecatopshop te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement vanHorecatopshop.
8.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. Een betalingstermijn is overschreden;
b. koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd is zekerheid te stellen voor nakoming en dit uitblijft of onvoldoende is;
c. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
d. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
e. de koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
8.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is koper direct rente aan Horecatopshop verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
8.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper Horecatopshop alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 50,00€. De kosten bedragen 15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente. Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn deze kosten verschuldigd.
8.8. Betalingen van facturen aan crediteuren worden met 30 dagen voldaan.

9. Kosten gerechtelijke procedure.
Als Horecatopshop in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van koper.

10. Montagewerkzaamheden.
10.1. Als Horecatopshop montagewerkzaamheden uitvoert, dan dient koper aan te geven waar leidingen zicht kunnen bevinden om zo schade te beperken.
10.2. Beschadigingen bij montage of demontage, van muren, wandtegels, of elektrische- of waterleidingen en dergelijke, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid.
11.1. Horecatopshop is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Horecatopshop toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Horecatopshop verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
11.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade de gederfde winst;
b. schade veroorzaakt door opzet bij montage of demontage van muren, wanden, tegels of elektrische- of waterleidingen en dergelijke;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
11.3. Koper vrijwaart Horecatopshop voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Horecatopshop geleverde producten en/of materialen.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
12.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
12.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Horecatopshop neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Horecatopshop mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

13. Privacy Statement
Horecatopshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft verouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Horecatopshop zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stelen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

14. Disclaimer
Hoewel wij er naar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website helemaal juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn
enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die getoond zijn op deze websites.

15. Wijziging van deze algemene voorwaarden.
Horecatopshop is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

Klachtenafhandeling en bemiddeling.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@horecatopshop.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Back to Top